Wegnemen van organen en/of weefsel bij overlijden

 

Orgaan- of weefseltransplantaties kunnen mensenlevens redden en de kwaliteit van bepaalde handelingen verhogen. Het bij overleden patiënten wegnemen van organen en weefsels voor transplantatie gebeurt volgens de wetten van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek en haar uitvoeringsbesluiten.

 

Mogelijkheid tot aantekenen verzet

Deze wetten stellen onder meer dat het wegnemen van organen en/of weefsels na het overlijden enkel toegelaten is indien de overleden patiënt tijdens zijn leven of de ouders of voogd in het geval van een minderjarige of de wettelijke vertegenwoordiger, de voorlopgie bewindvoerder of bij gebreke daarvan zijn naaste verwant in het geval de geestesteostand van een persoon niet in staat is zijn wil te doen kennen, geen verzet hebben aangetekend. Dit verzet aantekenen kan via het gemeentebestuur. Sinds de wijziging van de wet in 2007 is verzet vanwege de familie, behalve in de hierboven beschreven uitzonderingsgronden niet bindend, en moet het genemen van organen en/of weefsels bij overleden patiënten niet vooraf met de familie worden besproken.


Orgaandonatie in AZ Monica

Orgaandonatie gebeurt in het AZ Monica vanuit de afdeling intensieve zorgen. Wanneer een patiënt hersendood werd verklaard, zullen intensivisten nagaan of orgaandonatie mogelijk is. Indien de patiënt gedurende het leven geen verzet heeft aangetekend, komt hij of zij in aanmerking om organen af te staan. Vervolgens wordt de transplantatiecoördinator verwittigd. Op basis van onderzoek en het medisch dossier zal de coördinator bepalen welke organen geschikt zijn voor donatie. Bij een positief advies neemt de transplantatiecoördinator contact op met Eurotransplant. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de toewijzing van organen binnen België en bekijkt aan wie de organen kunnen worden toegewezen zodat de desbetreffende ziekenhuizen op de hoogte kunnen gebracht worden. Ondertussen wordt in AZ Monica het operatiekwartier op de hoogte gebracht en wordt de prelevatie voorbereid. De ingreep start meestal in de avond zodat de verschillende transplantatieteams aanwezig kunnen zijn om de door hun geselecteerde organen uit het lichaam van de donor te verwijderen. Het overleden lichaam gaat nadien terug naar de ziekenhuisafdeling, rekening houdend met de religieuze en cuturele waarden en wensen van de patiënt en/of familie.

 

orgaandonatie.png

 

AZ Monica voert enkel prelevaties uit bij overleden donoren. Voor levende orgaandonatie - bijvoorbeeld het afstaan van een nier - werken we samen met universitaire centra. 

 

Meer informatie over orgaandonatie kan u nalezen op de website van de federale overheid Volksgezondheid www.beldonor.be.

 

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 10/05/2016