Over AZ MonicaPrivacybeleid

Privacybeleid

Jouw privacy, onze zorg

AZ Monica wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg. Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden, verwerken wij persoonsgegevens van onze patiënten. Hierbij hebben wij bijzondere aandacht voor de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we je zo goed mogelijk inlichten waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten je hebt.

Basisprincipes persoonsgegevens

 • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. Wij zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor wij de persoonsgegevens aanwenden.
 • Wij bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
 • We streven ernaar je gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaken de bewaartermijn van je gegevens zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren.
 • Het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat je gegevens beschermd worden tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging.
 • Onze verantwoordelijkheid over je persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Wens je meer uitleg? Contacteer onze functionaris voor de gegevensbescherming via dpo@azmonica.be.

Wanneer je vindt dat het ziekenhuis jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens niet of niet op juiste manier respecteert, kan je steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming. Die zal het ziekenhuis aanspreken om de klacht te behandelen en indien nodig de nodige maatregelen te treffen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

Wettelijke beperkingen bij het uitoefenen van je rechten

Elke patiënt van wie het ziekenhuis gegevens verwerkt, heeft per definitie het recht om deze gegevens in te kijken, een kopie ervan te ontvangen, een vraag tot verbetering van deze gegevens te stellen enzovoort. Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van toepassing is, zoals de patiëntenrechten. Daarom zal het ziekenhuis bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Als we volgens deze rechten je gevraagd recht, bijvoorbeeld het recht op inzage niet (zomaar) kunnen uitvoeren, zullen wij je dit gemotiveerd laten weten.

Contacteer ons hier met vragen hierover.

Patiëntenzorg

Het ziekenhuis verleent dagelijks aan honderden patiënten gezondheidszorg. Patiëntenzorg is het geheel van de zorgverlening die het ziekenhuis aan haar patiënten biedt, zoals preventieve geneeskunde, het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige) zorg of behandelingen… Het is natuurlijk van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van patiëntenzorg?

In het kader van patiëntenzorg verzamelen we volgende gegevens over jou:

 • identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger)
 • gegevens over uw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over je mutualiteit
 • nationaal identificatienummer waaronder het Rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal…)
 • gegevens over je gezondheid (gegevens zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling)
 • psychische gegevens
 • gegevens met betrekking tot de zorg
 • sociale gegevens
 • eventueel gegevens over je gezins- en familieleden, enkel als dit relevant is voor de zorgverlening
 • gegevens over opleiding en vorming als dit relevant is voor de zorgverlening
 • eventueel geluids- of beeldopnamen als dit noodzakelijk is voor de zorgverlening

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis is verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens om je adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en het ziekenhuis en/of één van de zorgverleners bestaat, omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging, veiligheid van het ziekenhuis) te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou gezondheidszorg te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Binnen het ziekenhuis worden je medische gegevens opgenomen in het elektronisch
patiëntendossier. Het patiëntendossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van het
ziekenhuis voor wie inzage noodzakelijk is om je de nodige zorg te kunnen bieden (bv.
de behandelende zorgverlener (al dan niet in opleiding), een administratieve medewerker in
opdracht van de behandelende zorgverlener…). De toegang is beperkt tot die gegevens die
noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker.

We delen je gegevens met anderen buiten het ziekenhuis enkel :

 • als dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met je wettelijke vertegenwoordiger…)
 • als we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit)
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in)…). Als je hebt toegestemd met het elektronisch delen van je gegevens met andere zorginstellingen via e-Health, dan kunnen externe behandelende zorgverleners je patiëntendossier in het ziekenhuis ook rechtstreeks raadplegen.

Wil je meer weten over het delen van gezondheidsgegevens, kijk dan zeker ook eens hier.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We bewaren je patiëntendossier 30 jaar.

Onder voorbehoud van wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • recht op beperking
 • recht op inzage en een kopie
 • recht op aanpassing van gegevens

Contacteer ons hier met vragen hierover.

Patiëntenadministratie

Om je zorgproces te ondersteunen, verwerken we je persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer identificatie, facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

Verzamelde gegevens

Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor de patiëntenadministratie:

 • identificatiegegevens
 • nationaal identificatienummer zoals het Rijksregisternummer
 • mutualiteits- en verzekeringsgegevens
 • gegevens over de verstrekte gezondheidsdiensten
 • sociale gegevens
 • eventueel gegevens over een bewindvoerder, familieleden
 • eventueel financiële gegevens

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren,
zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend door het ziekenhuis. De gegevens
worden verzameld en bewaard op grond van je behandelrelatie met het ziekenhuis, omdat we
wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens met het oog op facturatie te registreren en omdat
dit noodzakelijk is voor de bescherming van ons gerechtvaardigd belang (het bewaken van de
financiële gezondheid van het ziekenhuis). Gegevens over je gezondheid worden daarbij
bewaard omdat dit noodzakelijk is voor het beheer van de gezondheidsdiensten en een correcte
aanrekening van de prestaties.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met je
mutualiteit en/of eventueel je hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.
In geval van wanbetaling worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of
gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

In het kader van patiëntenadministratie worden de gegevens gedurende zeven jaar bewaard.
Onder voorbehoud van wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • recht op beperking
 • recht op inzage en een kopie
 • recht op aanpassing van gegevens

Contacteer ons hier met vragen hierover.

Patiëntenregistratie

Het ziekenhuis registreert gezondheidsgegevens en verblijfsgegevens van patiënten voor interne
door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden
zoals kwaliteitsbeheer.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van patiëntenadministratie?

Om het beleid en de zorg binnen het ziekenhuis te kunnen evalueren, verwerken we volgende
gegevens:

 • identificatiegegevens
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat…)
 • gegevens over je gezondheid (waaronder medische- en verblijfsgegevens)
 • psychiatrische gegevens
 • gegevens met betrekking tot de geleverde zorg

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Deze gegevens worden verwerkt met als doel de zorg en het beheer van het ziekenhuis te
evalueren, om op die manier de kwaliteit van de zorg, het beleid en het beheer van het
ziekenhuis in stand te houden.

Veel van de gegevens zijn reeds aanwezig in je patiëntendossier naar aanleiding van de zorg die
je in het ziekenhuis hebt gekregen (zie patiëntenzorg). Die gegevens worden dan nadien gebruikt
voor statistische doeleinden, om de kwaliteit van zorg in en het beleid van het ziekenhuis te
evalueren en indien nodig bij te sturen. Andere, nieuwe gegevens worden verzameld en verwerkt
omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht voor het ziekenhuis om deze
registratie te verrichten of omdat het noodzakelijk is ter bescherming van het gerechtvaardigd
belang van het ziekenhuis (beheer van het ziekenhuis).

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden gedeeld met sociale zekerheidsinstanties en overheidsdiensten.

Als er persoonsgegevens worden gedeeld met anderen, gebeurt dit in de regel op
‘gepseudonimiseerde wijze’, wat betekent dat je directe identificatiegegevens (zoals je naam)
niet mee worden vermeld, maar vervangen door een identificatiecode. Hierdoor kan
diegene die de gegevens ontvangt, deze niet (meteen) aan jou linken.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Deze gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de doeleinden van de
patiëntenregistratie te bereiken.

Onder voorbehoud van wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • recht op beperking van de verwerking
 • recht op inzage en een kopie
 • recht op aanpassing van gegevens

Contacteer ons hier met vragen hierover.

Sociale dienstverlening

De sociale dienst van het ziekenhuis begeleidt patiënten, bijvoorbeeld bij het ontslag uit het ziekenhuis (bv. informatie over en hulp bij het aanvragen van thuiszorgdiensten, opname in een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum…) en biedt informatie over financieel-administratieve aangelegenheden (bv. hulp bij aanvragen, attesten of formulieren voor verhoogde tussenkomsten, uitkeringen, enzovoort). De sociale dienst verleent ook psychosociale ondersteuning. Om deze diensten mogelijk te maken verwerken we persoonsgegevens.

Verzamelde gegevens

De sociale dienst van het ziekenhuis bewaart volgende gegevens:

 • identificatiegegevens
 • rijksregisternummer / identificatienummer sociale zekerheid
 • gegevens over de mutualiteit en verzekerbaarheid
 • gezondheidsgegevens
 • gegevens met betrekking tot de zorg
 • sociale gegevens zoals woonsituatie en familiale situatie
 • financiële gegevens
 • familieleden/vertrouwenspersonen
 • gegevens over opleiding en beroep
 • gegevens over je spreektaal
 • gerechtelijke gegevens

De sociale dienst van het ziekenhuis verzamelt deze gegevens enkel voor zover dit noodzakelijk
is in het kader van de sociale dienstverlening specifiek aan jou als patiënt.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou
en het ziekenhuis bestaat (een overeenkomst) of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met
die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid en gerechtelijke gegevens worden
specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou sociale diensten te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De sociale dienst staat in contact met verschillende externe zorg- en hulpverleners, precies om
de sociale dienstverlening mogelijk te maken. Enkel wanneer dit noodzakelijk is om jou adequate
sociale zorg te kunnen bieden, worden je gegevens gedeeld met één van volgende actoren:

 • externe zorg- en/of hulpverlener(s): bv. huisarts, thuisverpleegkundige, woonzorgcentrum,
  revalidatiecentrum…
 • mantelzorgers
 • overheidsdiensten, zoals het OCMW of de FOD Sociale Zekerheid voor bv. uitkeringen,
 • aanvragen voor verhoogde tussenkomst
 • mutualiteit
 • diensten voor levenseinde

Hoe lang worden deze gegevens verzameld?

Bepaalde gegevens worden mee opgeslagen in je patiëntendossier, zodat die gegevens, zoals je
patiëntendossier, 30 jaar worden bewaard.

Andere gegevens worden bewaard zo lang als nodig om je adequate sociale zorg te verlenen.

Onder voorbehoud van wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • recht op beperking
 • recht op inzage en een kopie
 • recht op aanpassing van gegevens

Contacteer ons hier met vragen hierover.

Klachtenregistratie

Elke patiënt van het ziekenhuis heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. De ombudsdienst zal de klacht samen met verzamelde gegevens, waaronder persoonsgegevens, bijhouden in een klachtendossier. De ombudsdienst bewaakt de toegang tot het dossier. In bepaalde gevallen worden klachten ook behandeld door de juridische dienst van het ziekenhuis.

Verzamelde gegevens

In het geval er in jouw specifiek dossier een klacht is, verzamelt het ziekenhuis – in functie van
wat nodig is voor de behandeling van jouw klacht – volgende gegevens:

 • identificatiegegevens
 • gezondheidsgegevens
 • gegevens met betrekking tot de zorg
 • eventueel financiële gegevens
 • eventueel gegevens over familieleden

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om je klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen. De inrichting van onze ombudsdienst is een wettelijke verplichting, wat wil zeggen dat ook het bewaren en verzamelen van je gegevens in het kader van je klacht onder die wettelijke verplichting valt. Je gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en het ziekenhuis bestaat, omdat de ombudsdienst daartoe wettelijk verplicht is, omdat het noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging) te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om sociale diensten te kunnen verlenen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van je klacht, is het mogelijk dat je gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende actoren:

 • de zorgverlener over wie de klacht gaat
 • de hoofdarts van het ziekenhuis
 • een professioneel raadgever van het ziekenhuis (bv. advocaat…)
 • een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar en desgevallend haar raadsarts

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de klacht te kunnen
behandelen.

Onder voorbehoud van wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • recht op beperking
 • recht op inzage en een kopie
 • recht op aanpassing van gegevens

Contacteer ons hier met vragen hierover.

Wetenschappelijk onderzoek & klinische studies

Het ziekenhuis neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en klinische studies om de kennis over bepaalde ziektes of behandelingen te verbeteren. We zijn hierbij transparant over welke gegevens we in het kader van onderzoek verwerken en passen de regelgeving rond het gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek strikt toe.

Verzamelde gegevens

In het kader van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies verzamelen we volgende gegevens over jou:

 • identificatiegegevens
 • rijksregisternummer
 • gezondheidsgegevens
 • genetische gegevens
 • biometrische gegevens
 • gegevens met betrekking tot de zorg

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen deze gegevens met het oog op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies, om op die manier nieuwe kennis te vergaren over een ziekte en/of behandeling.

Voor bepaalde onderzoeken gebruiken we enkel de gegevens die al beschikbaar zijn naar aanleiding van je behandeling in het ziekenhuis. Je gegevens werden in dat geval verzameld wegens patiëntenzorg en worden vervolgens verder gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In andere gevallen, zoals bijvoorbeeld klinische studies, hebben we voor de uitvoering van de studie meer informatie nodig dan wat er al in je patiëntendossier beschikbaar is. We verzamelen dan je gegevens op grond van je deelname aan de klinische studie, omdat het noodzakelijk is voor de bescherming van je vitaal belang of op grond van je toestemming. De verwerking van je gezondheidsgegevens gebeurt specifiek omdat het noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek of omdat het noodzakelijk is voor het verstrekken van zorg. Voor elke studie afzonderlijk specificeren we in dit geval het doel van de studie in de documenten die aan de (kandidaat-)deelnemers worden bezorgd.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens (kunnen) worden gedeeld met:

 • De arts-onderzoeker en diens team.
 • De opdrachtgever van de studie (bv. een farmaceutische firma): deze ontvangt echter in principe enkel ‘gepseudonimiseerde gegevens’, wat wil zeggen dat de opdrachtgever je directe identificatiegegevens (zoals jouw naam) niet kent: je identiteit wordt vervangen door een identificatiecode in de studie. De overgedragen persoonlijke gegevens omvatten geen combinatie van elementen waarmee het mogelijk is jou te identificeren. De arts-onderzoeker en zijn team zullen gedurende de volledige klinische studie in principe de enige personen zijn die een verband kunnen leggen tussen de overgedragen gegevens en je medisch dossier.
 • In het kader van een audit en controles is het mogelijk dat de (gecodeerde) medische gegevens worden ingekeken door het ethisch comité van het ziekenhuis, door een vertegenwoordiger van de opdrachtgever van de studie, door een extern auditbureau, door overheidsinstanties…

Elk wetenschappelijk onderzoek of klinische studie specificeert in de formulieren waarin je je geïnformeerde toestemming geeft, de wijze waarop de gegevens worden verzameld en met wie ze desgevallend en op welke wijze worden gedeeld. De informatie die in de documenten van een specifieke studie wordt gegeven, primeert steeds op de hierboven vermelde algemene informatie.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Voor klinische proeven (met een geneesmiddel) is het volgens de wet verplicht om de documenten gedurende minstens 20 jaar na de voltooiing van de studie te bewaren. Diezelfde termijn wordt in het ziekenhuis ook gehanteerd voor de andere studies.

Onder voorbehoud van wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • recht op inzage en een kopie
 • recht op aanpassing van gegevens

Contacteer ons hier met vragen hierover.

Camerabeveiliging

Het ziekenhuis heeft op bepaalde plaatsen van de campussen/ziekenhuizen beveiligingscamera’s geplaatst om de veiligheid op onze campussen te garanderen. Deze camera’s bewaren niet altijd de beelden, maar geven in sommige gevallen enkel het actuele beeld weer.

Verzamelde gegevens

De camera’s maken beelden van bepaalde plaatsen van het ziekenhuis, waarbij het mogelijk is dat je als bezoeker/patiënt aan het ziekenhuis ook wordt gefilmd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis plaatst camera’s om jouw veiligheid en die van haar medewerkers te beschermen. We verzamelt deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis om te voorzien in de veiligheid van iedereen binnen het ziekenhuis.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld. Enkel indien het noodzakelijk is in geval van een risico of een gevaar, worden de beelden overgemaakt aan het gerecht en de politiediensten. Dit uiteraard enkel wanneer de beelden ook daadwerkelijk worden bewaard.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De beeldopnamen worden 30 dagen bewaard. Dit geldt niet voor camera’s zonder opslag van beelden (hier worden dus geen beelden bewaard).

Onder voorbehoud van wettelijke beperkingen heb je recht op inzage en een kopie van de camerabeelden.

Contacteer ons hier met vragen hierover.

Bezoek aan ziekenhuiswebsites

Het ziekenhuis heeft websites waarop je informatie over de dienstverlening van het ziekenhuis kan vinden.

Verzamelde gegevens

Als je onze websites bezoekt, worden je gegevens verwerkt aan de hand van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Als we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de gewenste informatie snel en correct wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt.
Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak
onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het
meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er
geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het gebruik van cookies maakt het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoef je als bezoeker niet steeds opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Op deze manier kan het ziekenhuis de website ook beter laten werken en krijgt het ziekenhuis inzicht in het bezoekersgedrag op de website.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Zie bewaartermijnen bij de vermelde cookies.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Dit wordt aangegeven in de cookieverklaring.

Je kan de analytische cookies weigeren. Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen voor jouw specifieke browser.

Het WiFi-netwerk van het ziekenhuis

Bij je bezoek aan het ziekenhuis of bij een consultatie of opname in het ziekenhuis kan je gratis
gebruik maken van het WiFi-netwerk.

Wanneer je tijdens je bezoek aan het ziekenhuis gebruik maakt van het WiFi-netwerk, worden volgende gegevens van jou verzameld:

 • identificatienummer van je toestel
 • je surfgedrag

Deze gegevens worden niet gekoppeld aan je identiteit.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang om eventueel
misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons
WiFi-netwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee je gebruik maakt
van ons netwerk.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en indien nodig aan onze professionele raadgevers.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd.

We koppelen de verzamelde gegevens niet aan je identiteit. We kunnen dus geen rechten toepassen, tenzij je uitsluitend kan en wil aantonen welke van de verzamelde gegevens van jou afkomstig zijn.

Contacteer ons hier met vragen hierover.