Kwaliteitsbewaking

In AZ Monica is het bewaken en het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van onze zorg een topprioriteit. We laten deze daarom regelmatig toetsen door onder andere:

1. Controles door Zorginspectie (extern toezicht)

De Zorginspectie is een dienst van de Vlaamse overheid die de Vlaamse gezondheidsvoorzieningen controleert. Kwaliteit van zorg staat hier dan ook centraal. Tijdens aangekondigde en onaangekondigde inspectierondes focust men op een specifiek zorgtraject, waarbij gecontroleerd wordt of de praktijk overeenstemt met de wetgeving en kwaliteitsnormen. De voorbije jaren nam de Zorginspectie bij AZ Monica de volgende zorgtrajecten onder de loep:

Inspectieverslagen (nieuw – oud)
  • Inspectieverslag – Suïcidepreventie binnen de geestelijke gezondheidszorg 2021 (check 1) Campus Antwerpen (link: Verslag)
  • Inspectieverslag – Eerste ronde cardiaal zorgtraject 2019 (check 2) Campus Deurne (link: Verslag)
  • Inspectieverslag – Eerste ronde cardiaal zorgtraject 2019 (check 2) Campus Antwerpen (link: Verslag)
  • Inspectieverslag – Eerste ronde cardiaal zorgtraject 2019 (check 1) Campus Deurne (link: Verslag)
  • Inspectieverslag – Eerste ronde cardiaal zorgtraject 2019 (check 1) Campus Antwerpen (link: Verslag)
  • Inspectieverslag – Tweede ronde chirurgisch en internistisch zorgtraject 2018-2019 (check 2) (link: Verslag)
  • Inspectieverslag – Tweede ronde chirurgisch en internistisch zorgtraject 2018-2019 (check 1) (link: Verslag)
  • Inspectieverslag – Eerste ronde internistisch zorgtraject 2015-2016 (check 2) (link: Verslag)
  • Inspectieverslag – Eerste ronde internistisch zorgtraject 2015-2016 (check 1) (link: Verslag)

2. Controles door eenheid ‘Audit Ziekenhuizen’

De eenheid ‘Audit Ziekenhuizen’ – een samenwerking tussen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL), het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) – voert thematische audits uit in de verschillende ziekenhuizen in ons land. In 2021 werd zo een audit uitgevoerd op de materniteit van AZ Monica over ‘de keizersnede’. Deze audit richtte zich op het multidisciplinair zorgpad en het functioneren van de materniteit, inclusief de verschillende registraties en procedures.

3. Uitvoeren van interne audits (intern toezicht)

Een team van interne auditoren brengt een bezoek aan verschillende afdelingen om een globaal beeld te krijgen van de kwaliteit en veiligheid. Deze rondgang is niet zozeer bedoeld om de diensten te controleren, maar het is eerder een opportuniteit om van elkaar te leren en samen te werken aan nog meer alertheid rond kwaliteit en veiligheid. Bovendien geeft het medewerkers de kans om bepaalde problemen aan te kaarten, wat zorgt voor een goede wisselwerking tussen werkvloer en directie.

4. Melden en leren van (bijna-)incidenten

We koesteren een ‘no blame, no shame’-cultuur binnen AZ Monica. We streven naar een open en transparante cultuur waarin we (bijna-)incidenten kunnen melden. Op deze manier kunnen we van onze fouten leren, want fouten maken is nu eenmaal menselijk. In de zorg ligt dit natuurlijk zeer gevoelig. Logisch, als je bedenkt dat een verkeerde beslissing zomaar de kwaliteit van iemands gezondheid kan beïnvloeden. Daarom vinden we het ontzettend belangrijk dat onze medewerkers (bijna-)incidenten melden om te voorkomen dat we ze onverhoopt opnieuw zouden maken.

5. Meten is weten

Bij AZ Monica maken we gebruik van zogenaamde kwaliteitsindicatoren om in kaart te brengen hoe het gesteld is met de kwaliteit van onze zorg. Deze indicatoren geven ons specifieke informatie over een aantal onderwerpen waar we veel belang aan hechten en die de zorg in het ziekenhuis beïnvloeden.

Zo volgen we naast dienstspecifieke indicatoren ook een aantal ziekenhuisbrede indicatoren op. Enkele voorbeelden hiervan zijn de patiënttevredenheid, het correct identificeren van de patiënt en correcte handhygiëne.

Sommige van deze indicatoren worden ook mee opgevolgd vanuit het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²). De resultaten van deze indicatoren voor AZ Monica worden gepubliceerd op de website van Zorgkwaliteit.