Betalingen

Na je ontslag worden alle prestaties en verrichtingen administratief verwerkt en wordt je factuur opgesteld. Je zal deze ontvangen via Doccle, per mail of per post.

Het gedeelte ten laste van jouw mutualiteit of arbeidsongevallenverzekeraar wordt rechtstreeks met hen afgerekend. Afhankelijk van de polisvoorwaarden wordt ook het deel ten laste van de hospitalisatieverzekering rechtstreeks bij hen geïnd.

Voorschot

Het ziekenhuis vraagt soms om al een voorschot op de eindfactuur te betalen. Het voorschot wordt dan later in mindering gebracht van de uiteindelijke factuur. Een voorschot wordt bijvoorbeeld gevraagd bij de keuze van een eenpersoonskamer of wanneer je geen hospitalisatieverzekering hebt.

Bedrag voorschot

  • eenpersoonskamer: € 525
  • luxekamer (materniteit): € 750
  • suitekamer (materniteit): € 900

Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 20 kalenderdagen na verzendingsdatum. Eventuele betwistingen dienen om geldig te zijn schriftelijk aan het ziekenhuis te worden overgemaakt binnen de 30 dagen na verzendingsdatum van de factuur.

Bij gebreke aan tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag binnen de termijn voorzien artikel XIX 12 WER van rechtswege en na een eerste kosteloze herinnering, verhoogd met verwijlinteresten aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van maximaal:

  • 20 euro bij een schuldvordering kleiner of gelijk aan 150 euro;
  • 30 euro + 10% van het bedrag van de schuldvordering op de schijf tussen 150,01 euro en 500 euro;
  • 65 euro + 5% van het bedrag van de schuldvordering op de schijf vanaf 500,01 euro, met een maximum van 2000 euro.

In geval het ziekenhuis en/of de geneesheer een contractuele verplichting niet nakomt, dient de patiënt deze partij in gebreke te stellen. Deze ingebrekestelling moet binnen de 30 kalenderdagen na kennisname van de tekortkoming worden verzonden op een duurzame drager. Wanneer de tekortkoming niet werd rechtgezet binnen een termijn van 30 kalenderdagen heeft de patiënt recht op een forfaitaire schadevergoeding. Wanneer de schade in geld waardeerbaar is, bedraagt zij 10% van het in geld waardeerbare bedrag met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro. Wanneer de schade niet in geld waardeerbaar is, bedraagt het forfaitaire schadebedrag 25 euro. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Elke adreswijziging dient door de patiënt meegedeeld te worden aan het ziekenhuis. Alle facturen en betalingsherinneringen zullen naar het door de patiënt opgegeven adres verzonden worden. Indien post onbestemd terug komt naar het ziekenhuis, zullen deze facturen worden doorgestuurd voor opvolging door onze gerechtsdeurwaarder.

Betalingsmoeilijkheden

Ondervind je moeilijkheden met de betaling van de factuur, dan neem je best tijdig contact op met de facturatiedienst of sociale dienst van AZ Monica, of met de sociale dienst van je mutualiteit.