Onderzoeken

Procedure voor aanvraag onderzoek

Voor een optimale technische verwerking en diagnostiek moeten de stalen op een correcte manier geïdentificeerd, bewaard en getransporteerd worden. Ze moeten ook vergezeld zijn van een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier.

De richtlijnen en vereisten van staalafname, staaltransport en het aanvragen van onderzoeken kunnen geraadpleegd worden in de labogids, net zoals bijkomende informatie over de onderzoeken.

Als de richtlijnen voor de staalafname niet worden nageleefd, kan dat de uitvoering van het onderzoek en de interpretatie van de resultaten significant beïnvloeden. Afwijkingen van de richtlijnen worden geregistreerd in het informatiesysteem van het laboratorium en kunnen de doorlooptijd verlengen.

Doorlooptijd onderzoek (Turnaround Time of TAT)

De turnaround time (doorlooptijd) is de tijd nodig tussen de start van het onderzoek en de beschikbaarheid van het gevalideerd rapport.

Type staalTAT onderzoek
Vriescoupe +/- 30 min. na ontvangst labo
Biopt 3 werkdagen (*)
Resectiestuk 5 werkdagen (*) (**)
Screening cervixcytologie 7 werkdagen
Algemene cytologie 3 werkdagen

(*) deze termijn kan oplopen indien bijkomende onderzoeken noodzakelijk zijn

(**) specifieke specimen vereisen soms een langere fixatieduur waardoor een vertraging in doorlooptijd kan optreden

Beenmergbiopten

Resultaten van beenmergonderzoek hebben een verlengde doorlooptijd wegens een vertraagde doorwerking door een ontkalkingstap.